iDoklad

Začínáme s iDoklad

Moduly iDoklad vám umožňují sledovat, vystavovat a spravovat faktury, nebo spravovat úhrady, ceníky a kontakty ve svém účtu iDoklad.

Než začneme, je třeba:

  • založit iDoklad účet

Abyste mohli iDoklad s Integromatem používat, je třeba mít vytvořený účet iDoklad. Ten je možné vytvořit na adrese app.idoklad.cz/Account/Registration

Kolonky v modulech, jejichž popisek je zobrazen tučným písmem (ve scénáři Integromatu, ne v této dokumentaci) jsou povinné!

Připojení iDoklad do Integromatu

Pro vytvoření spojení mezi Integromatem a vaším iDoklad účtem je potřeba zadat při vytváření spojení své přihlašovací jméno a heslo kterým se přihlašujete ke svému iDoklad účtu.

1. Zvolte modul, který chcete použít

2. U kolonky Connection klikněte na tlačítko Add a poté pokračujte na web iDoklad tlačítkem Continue.

WyCRHX9sxV.gif

3. Přihlaste se do svými přihlašovacími údaji.


Spojení bylo navázáno. Nyní můžete začít s nastavováním modulu.

Doklady

Sledovat faktury

Pokud je přijata nebo vydána faktura, vrátí podrobnosti o příslušné faktuře.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Typ dokladuVyberte se seznamu typ faktury, který chcete sledovat.
Počet úhrad ve výsledkuNastavte maximální počet faktur, který Integromat vrátí v jednom běhu. 
FiltrVrácené faktury je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule (2020-05-19_09_38_25-Integration_iDoklad___Integromat.png).

Načíst fakturu

Načte údaje o faktuře.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Typ dokladuVyberte se seznamu typ faktury, kterou chcete načíst.
ID dokladuZadejte ID dokladu, jehož ůdaje chcete načíst.

Načíst faktury

Načte údaje více faktur.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Typ dokladuVyberte se seznamu typ faktur, které chcete načíst.
Počet úhrad ve výsledkuNastavte maximální počet faktur, který Integromat vrátí v jednom běhu. 
Filtr

Vrácené faktury je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule (2020-05-19_09_38_25-Integration_iDoklad___Integromat.png).

V případě, že zadáváte pro filtrování datum, využijte funkci formatDate() a nebo datum přímo zadejte v následujícím formátu: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss

Vytvořit fakturu

Vytvoří nový doklad.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Typ dokladuVyberte se seznamu typ faktury, který chcete vytvořit.
Pořadové číslo fakturyZadejte pořadové číslo faktury. 
Při vystavení dalšího dokladu se jako proměnná {N} použije tato hodnota navýšená o jedna. To znamená, že pokud začínáte používat novou číselnou řadu, musíte do pole zapsat hodnotu 0. Jestliže smažete nějaký doklad v již používané číselné řadě, můžete číslo v tomto poli nastavit tak, aby se mezera v číselné řadě vyplnila. Aplikace přitom hlídá duplicitu a pokud by měla použít číslo, které již nějaká faktura obsahuje, hodnotu přeskočí a použije nejbližší volné číslo.
Číslo fakturyZadejte číslo dokladu. Maximálně 10 znaků.
Číselná řadaZvolte z menu řadu, kterou chcete pro doklad použít.
Číslo přijatého dokladuZadejte číslo přijaté faktury.
ID způsobu úhradyZvolte z menu způsob úhrady.
Variabilní symbolZadejte variabilní symbol platby.
ID odběrateleZvolte nebo namapujte odběratele faktury.
ID dodavateleZvolte nebo namapujte dodavatele faktury.
Datum vytvoření dokladuZadejte datum vytvoření dokladu. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14
DUZPZadejte datum uskutečnění zdanitelného plnění, podle něhož faktura vstupuje do přiznání k DPH. Podle legislativy by se mělo jednat o datum předání zboží, nebo uhrazení dokladu, podle toho, co nastalo dříve. Seznam podporovaných formátů.
Datum splatnostiZadejte datum splatnosti faktury. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14
Datum úhradyZadejte datum, kdy byla platba uhrazena. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14
Datum uplatnění DPH na základě platebPouze pro Slovensko. Zadejte datum uplatnění DPH na základě plateb. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14
Datum přijetí dokladuZadejte datum přijetí dokladu. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14
Zadejte text před položkami faktury. Např.: Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:
Text za položkami fakturyZadejte text za položkami faktury: Např.: Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.
Id konstatního symboluZadejte konstatní symbol.
Sleva dokladuZadejte slevu. Například 50 = 50 procent.
Popis dokladuZadejte popis faktury.
Poznámka k dokumentuZadejte poznámku. Poznámka (je určená pouze pro vás, příjemce faktury ji neuvidí).
Bankovní spojeníVyberte, zda chcete zvolit bankovní účet nebo, zda jej chcete zadat ručně.
Název účtuZvolte bankovní spojení.
Evidovat EETZapněte tuto volbu pro aktivaci režimu EET, ve kterém budete evidovat tržby.
Správa EETZvolte, zda chcete pro spravovat EET pomocí pokladny v iDokladu nebo pomocí externí prodejní aplikace.
Kurz měnySpecifikujte kurz měny, se kterým chcete pracovat.
Množství měny pro kurzZadejte požadované množství měny pro kurz.
Kód jazykaZadejte jazyk tiskové sestavy faktury.
Číslo objednávkyZadejte číslo objednávky. Jedná se o informaci pro odběratele, která se tiskne na faktuře.
Barva tiskovky fakturyZadejte tiskovou barvu fakury v hexadecimálním formátu, například #FF00FF
ID pokladního zařízeníZadejte ID pokladního zařízení pro EET.
Zvláštní režim DPH

Pro SK. Zvolte zda faktura je, nebo není ve zvláštním režimu.

Faktura je v režimu do data: Faktura byla v režimu VatOnPay, uživatel režim ukončil přičemž faktura byla neuhrazena a je nutné ji vypořádat k poslednímu období v režimu.

ID kódu plnění

Zadejte ID kódu plnění, které slouží pro nastavení kódu předmětu plnění u faktur v režimu přenesení daňové povinnosti.

Položky faktury vydané/přijaté/zálohové

Vložte požadované položky faktury. Více informací o položkách faktur naleznete v dokumentaci iDoklad.

Upravit fakturu

Upraví existující doklad.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
ID upravovaného dokladuZadejte ID faktury, kterou chcete upravit.

Popisy kolonek modulu se shodují s popisy u modulu Vytvořit fakturu.

Odstranit fakturu

Odstraní doklad.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Typ dokladuVyberte se seznamu typ faktury, který chcete smazat.
ID dokladuZadejte ID faktury, kterou chcete smazat.

Vyúčtovat zálohovou fakturu

Provede vyúčtování zálohové faktury.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
ID zálohové fakturyZadejte ID faktury, kterou vyúčtovat. Před vyúčtováním musí být faktura označena jako uhrazená.

Označit fakturu jako uhrazenou

Označí fakturu jako uhrazenou.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Typ dokladuVyberte se seznamu typ faktury, kterou chcete uhradit.
ID fakturyZadejte ID faktury, kterou chcete označit jako uhrazenou.
Datum uhrazeníZadejte datum, kdy byla faktura uhrazena. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14
ID pokladny pro EETZadejte ID pokladního zařízení pro EET.

Provést oduhrazení faktury

Označí fakturu jako neuhrazenou.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Typ dokladuVyberte se seznamu typ faktury, kterou chcete oduhradit.
ID fakturyZadejte ID faktury, kterou chcete označit jako neuhrazenou.

Získat PDF

Stáhne doklad ve formátu PDF.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Typ dokladuVyberte se seznamu typ faktury, který chcete stáhnout.
ID fakturyZadejte ID faktury, kterou chcete stáhnout.
Typ sestavy

Zvolte typ sestavy který chcete stáhnout.

Pokladní doklad pro fakturu vydanouStáhne Vrátí pdf s tiskovou sestavou Pokladní doklad pro vydanou fakturu.
Faktura vydanáStáhne pdf s tiskovou sestavou Faktura vydaná.
Faktura vydaná s úhradami

Stáhne pdf s tiskovou sestavou Faktura vydaná s úhradami.

  • Tisknout pouze úhrady v EET
    stáhne pouze úhrady v elektronické evidenci tržeb
Komprimovat sestavu do ZIP souboruStáhne PDF komprimované ve formátu ZIP.
Jazyk tiskové sestavyZvolte jazyk stažené sestavy (platné hodnoty jsou Cz, Sk, De, En).

Úhrady

Sledovat úhrady

Pokud je vložena nová úhrada, vrátí podrobnosti o příslušné úhradě.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Typ úhradyVyberte se seznamu typ úhrady, který chcete sledovat.
Počet úhrad ve výsledkuNastavte maximální počet úhrad, který Integromat vrátí v jednom běhu. 
FiltrVrácené úhrady je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule (2020-05-19_09_38_25-Integration_iDoklad___Integromat.png).

Načíst úhrady

Načte údaje více úhrad.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Typ dokladuVyberte se seznamu typ úhrad, které chcete načíst.
Počet úhrad ve výsledkuNastavte maximální počet úhrad, který Integromat vrátí v jednom běhu. 
Filtr

Vrácené úhrady je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule (2020-05-19_09_38_25-Integration_iDoklad___Integromat.png).

V případě, že zadáváte pro filtrování datum, využijte funkci formatDate() a nebo datum přímo zadejte v následujícím formátu: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss

Vložit úhradu

Vloží novou úhradu do seznamu úhrad.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Typ úhradyVyberte se seznamu typ úhrady, který chcete vytvořit.
ID dokladuZadejte (namapujte) ID dokladu, který chcete uhradit.
Datum úhradyZadejte datum platby. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14.
Datu uplatnění DPHPouze pro Slovensko. Zadejte uplatnění dph. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14.
Hrazeno množstvíZadejte počet hrazeného množství.

Načíst úhradu

Načte podrobnosti o úhradě.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Typ úhradyVyberte se seznamu zda chcete načíst podrobnosti o příjmu nebo výdaji.
ID úhradyZadejte ID úhrady, jejíž údaje chcete načíst.

 

Odstranit úhradu

Odstraní úhradu ze seznamu úhrad.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Typ úhradyVyberte se seznamu zda chcete odstranit úhradu příjmu nebo výdaje.
ID úhradyZadejte ID úhrady, kterou chcete odstranit se seznamu úhrad.

Ceníky

Sledovat ceníky

Pokud je vložena nová položka ceníku, vrátí podrobnosti o příslušné položce.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Počet položek ve výsledkuNastavte maximální počet úhrad, který Integromat vrátí v jednom běhu. 
FiltrVrácené položky je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule (2020-05-19_09_38_25-Integration_iDoklad___Integromat.png).

Načíst seznam položek ceníku

Načte položky z ceníku.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Počet položek ve výsledkuNastavte maximální počet položek ceníku, který Integromat vrátí v jednom běhu. 
Filtr

Vrácené položky je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule (2020-05-19_09_38_25-Integration_iDoklad___Integromat.png).

V případě, že zadáváte pro filtrování datum, využijte funkci formatDate() a nebo datum přímo zadejte v následujícím formátu: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss

Vložit položku ceníku do seznamu

Vloží novou položku do seznamu.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Název položkyZadejte název položky ceníku.
Prodejní množstvíZadejte počet měrných jednotek prodávaného zboží nebo služby.
Čarový kód položky ceníkuZadejte EAN zboží.
Kód položky ceníkuZadejte kód položky ceníku.
MěnaZvolte měnu položky ceníku nebo zadejte ID měny.
  
Datum počátečního skladového pohybuZadejte datum pro začátek skladového pohybu nenavázaného na fakturu (např. inventurní rozdíl, přirozený úbytek, atd.) Seznam podporovaných formátů.
Počáteční stav skladuZadejte množství počátečního stavu skladu.
Cena za jednotkuZadejte cenu za jednu množstevní jednotku.
Typ ceny položky

Zvolte z menu typ ceny. Na této volbě závisí výpočet výše daně z přidané hodnoty a tedy i výsledné ceny za položku.

S daní – částka zapsaná v poli Cena za jednotku  zahrnuje již DPH a na faktuře se z ní vypočítá podle sazby daně Cena bez DPHTento postup však může být problematický, protože se podle zákona o DPH pro výpočet daňového základu povinně používá čtyřmístný koeficient a vypočtená cena bez daně tedy nemusí být matematicky přesná.

Bez daně – částka v poli Cena za jednotku je v tomto případě bez daně a iDoklad k ní naopak přičte DPH vypočítané podle uvedené sazby daně – výsledná cena na faktuře se tedy navýší o procenta určená zvoleným Druhem sazby DPH. Tento způsob výpočtu doporučujeme.

Jen základ – volba je určená především pro doklady vystavované v Režimu přenesení daňové povinnosti.

Měrná jednotka

Zadejte jednotku. Například ks, m, nebo hod. Jednotka se uvádí v tiskových výstupech.

Typ DPH položky

Z menu vyberte sazbu, se kterou zboží prodáváte. Menu nabízí zákonem dané varianty (snížená/základní/nulová), jejich procentuální hodnoty vypočtené na dokladu pak vždy odpovídají národní legislativě.

Načíst položku ceníku.

Načte podrobnosti o položce ceníku.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
IDZadejte ID položky ceníku, jejíž údaje chcete načíst.

Upravit položku ceníku

Upraví existující položku ceníku.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
IDZadejte ID položky ceníku, kterou chcete upravit.

Popisy kolonek modulu se shodují s popisy u modulu Vložit položku ceníku do seznamu.

Odstranit položku ze seznamu ceníku

Odstraní úhradu ze seznamu úhrad.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
IDZadejte ID položky ceníku, kterou chcete smazat z ceníku.
Smazat položky s vazbamiVyberte volby Yes pro smazání i těch položek, které mají vazby na faktury nebo jsou exportovány.

Kontakty

Vyhledat kontakty

Vyhledá kontakty s možností použití filtrů.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Nastavte maximální počet kontaktů, který Integromat vrátí v jednom běhu. 
Filtr

Filtr použijte pro vyhledávání kontaktů.

Vrácené kontakty je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule (2020-05-19_09_38_25-Integration_iDoklad___Integromat.png).

V případě, že zadáváte pro filtrování datum, využijte funkci formatDate() a nebo datum přímo zadejte v následujícím formátu: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss

Vytvořit kontakt

Vytvoří nový kontakt.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
FirmaZadejte firmu kontaktu.
IČ/IČO kontaktuZadejte IČ kontaktu.
Zadejte daňové identifikační číslo kontaktu.
UliceZadejte kontaktní údaje.
PSČZadejte kontaktní údaje.
Město kontaktuZadejte kontaktní údaje.
ZeměZvolte zemi nového kontaktu.
Procento slevyZadejte slevu pro kontakt. Výše slevy se automaticky předvyplní do běžné faktury, u které je kontakt vybraný jako odběratel faktury.
EmailZadejte emailovou adresu kontaktu. Na tuto adresu odběrateli chodí všechny e-maily s fakturami, upomínkami apod., vidíte ji také v seznamu kontaktů.
WWWZadejte webovou stránku kontaktu.
TitulZadejte akademický titul.
JménoZadejte křestní jméno.
PříjmeníZadejte příjmení.
MobilZadejte mobilní telefonní číslo.
TelefonZadejte telefonní číslo. Zobrazuje se v seznamu kontaktů.
FaxZadejte číslo na fax.
Zvláštní DPHPro Slovensko. Používá režim Vat On Pay.
Zasílání upomínekPokud je volba zapnuta a odběratel se opozdí s platbou za fakturu, iDoklad ho bude upomínat e-mailem podle konfigurace zadané v Nastavení upomínek.
Bankovní spojení

Zadejte údaje pro bankovní spojení.

Zadejte název pro bankovní spojení.
Číslo účtuZadejte číslo bankovního účtu kontaktu (bez kódu banky). V případě vyplnění se vám tato informace bude automaticky doplňovat do příslušných kolonek v detailu faktury přijaté či bankovního pohybu.
BankaZvolte banku bankovního účtu kontaktu.
Zvolte měnu bankovního spojení.
Mezinárodní číslo bankovního účtuPokud vystavujete faktury do zahraničí, zadejte IBAN.
Zadejte identifikační kód banky potřebný v mezinárodním platebním styku.

 

Načíst kontakt

Načte kontaktní údaje.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
ID kontaktuZadejte ID kontaktu, jehož údaje chcete načíst.

Načíst seznam kontaktů

Vrátí všechny kontakty z vašeho účtu.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Nastavte maximální počet kontaktů, který Integromat vrátí v jednom běhu. 
ŘazeníZvolte, zda chcete výsledné kontakty řadit sestupně nebo vzestupně.

Upravit kontakt

Aktualizuje vybraný kontakt.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
ID upravovaného kontaktuZadejte ID kontaktu, který chcete upravit.

Popisy kolonek modulu se shodují s popisy u modulu Vytvořit kontakt.

Odstranit kontakt

Odstraní kontakt.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
ID kontaktuZadejte ID kontaktu, který chcete odstranit.

Zaktualizovat fakturační adresu

Upraví fakturační údaje odběratele faktury vydané.

Connection Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
Vydaná fakturaZvolte fakturu, jejíž údaje si přejete upravit.

Popisy kolonek modulu se shodují s popisy u modulu Vytvořit kontakt.

Univerzální

Vykonat API požadavek

Vykoná libovolný API požadavek.

ConnectionZvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.
URL

Zadejte adresu relativní k https://app.idoklad.cz/developer/api. Například /v2/IssuedInvoices.

Seznam dostupných endpointů naleznete v dokumentaci iDoklad REST API v2.
Metoda

Zvolte metodu HTTP, kterou chcete použít:

GET
pro získání údajů o záznamu.

POST
pro vytvoření nového záznamu.

PUT
pro aktualizaci/nahrazení existujícího záznamu.

PATCH
pro částečnou aktualizaci záznamu.

DELETE
pro smazání záznamu.

HeadersZadejte požadované údaje do hlavičky požadavku. Nemusíte přidávat autorizační hlavičky, to už jsme udělali za vás.

Příklad použití - Načíst kontakty

Následující API požadavek načte z iDoklad účtu všechny kontakty:

URL:
/v2/contacts

Metoda:
GET

2020-05-25_09_42_41-Integration_iDoklad___Integromat.png

Výsledek API požadavku naleznete ve výstupu modulu (Output) pod BundleBody > Data
V našem případě byly vráceny 3 kontakty:

2020-05-25_10_09_48-Integration_iDoklad___Integromat.png

Popular use cases from our blog

automated-data-collection-crm-illustration

How to Automate Data Collection - Part 5: CRM Systems

automated-data-collection-chatbot-marketing-illustration

How to Automate Data Collection - Part 4: Chatbot Marketing

automated-data-collection-paid-ads-illustration

How to Automate Data Collection - Part 3: Paid Ads

automated-data-collection-email-illustration

How to Automate Data Collection - Part 2: Email Marketing Segmentation

personalized-customer-experience-illustration-integromat

5 Automated Solutions to Personalize Customer Experience

data-collection-automation-forms-pt-1

How to Automate Data Collection - Part 1: Online Forms

Didn’t find what you were looking for?

Expert

Find an expert

We feature a network of 450+ certified partners across the globe who are ready to help

Find an expert

Automate any workflow in your business

Sign up for a free account today. No credit card required, no time limits on free plan.