Nápověda

PODMÍNKY VE ZKRATCE

Abyste mohli využívat služeb Integromatu, musíte souhlasit s našimi podmínkami. Toto je jejich zkrácená verze, detailní podmínky najdete níže. Pro používání Integromatu si musíte zaregistrovat účet a musí Vám být nejméně 18 let nebo musíte mít souhlas rodičů či zákonného zástupce. Platí, že vytvořením účtu nám dáváte souhlas pro manipulaci s Vašimi daty a informacemi, které chcete pomocí Integromatu přenášet. My děláme maximum pro zabezpečení těchto přenosů, bezpečnost Vašich dat je pro nás na prvním místě. Nesmíte Integromat zneužívat pro trestnou činnosti či jiné skutky zakázané zákonem. V případě, že zvolíte Placené předplatné, musíte jej nejdříve uhradit platební kartou. Vaše Placené předplatné Vám bude automaticky obnovováno. Placené předplatné můžete kdykoliv zrušit bez postihu. Pokud s našimi podmínkami nesouhlasíte, nesmíte Integromat používat. Podmínky se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Více informací najdete v kompletních podmínkách níže.

PODMÍNKY PODROBNĚ A KOMPLETNĚ

Podmínky poskytování Služby

DŮLEŹITÉ: REGISTRACÍ ÚČTU U INTEGROMATU A POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY A DALŠÍCH FUNKCIONALIT NEBO SLUŽEB (dále jen "SLUŽBA") VYJADŘUJETE SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI, NAŠIMI ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NAŠIMI PODMÍNKAMI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD NESOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI TĚMITO PODMÍNKAMI, NEMÁTE PRÁVO VYUŽÍVAT TUTO SLUŽBU.

Tyto Podmínky poskytování Služby přestavují právně závaznou smlouvu ("Smlouvu") mezi společností INTEGROMAT LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958 USA, spisové číslo: 5682354 nebo společností Integromat s.r.o., Novákových 1954/20a, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 29152861 (dále jen „my“, „nám/nás“, „naše/naši/našimi/našich/našich/námi", Integromat, společnost Integromat, a další; dle kontextu), a Vámi ve vztahu k používání této Služby. Slovem "Vy" („Vy“, „Vám/Vás“, „Váš/Vaše/Vašeho/Vašich", „uživatel", a další; dle kontextu) se rozumí jakákoliv osoba, která si vytvořila účet u Služby nebo pokud je Služba využívána jménem subjektu osobou, která je oprávněna za tento subjekt s těmito podmínkami vyslovit souhlas, pak se slovem "Vy" rozumí tento subjekt.

Společnost Integromat si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění nebo Vašeho odsouhlasení tyto Podmínky poskytování Služby měnit. Používáním Služby potvrzujete svůj neodvolatelný souhlas s těmito Podmínkami poskytování Služby. Pokud kdykoliv nebudete souhlasit s těmito Podmínkami poskytování Služby, nebudete již mít právo Službu nadále využívat.

Služba a vaše data

Společnost Integromat Vám poskytuje služby, nástroje a funkcionality sloužící k integraci a automatizaci aplikací, webových stránek a služeb třetích stran.

Používáním Služby nám můžete poskytnout přístup k vašim informacím, údajům o zákaznících, projektovým datům, souborům a adresářům (dále jen "data"), dostupným z aplikací třetích stran. Vaše data jsou Vaše vlastnictví. Jste výhradně zodpovědní za obsah Vašich dat, neodpovídáme za obsah Vašich dat přenášených prostřednictvím Služby. Vynasnažíme se, abychom zabránili zneužití Vašich dat třetí stranou (viz naše Zásady ochrany osobních údajů, avšak neneseme odpovědnost za zneužití Vašich dat kteroukoliv třetí stranou. Někdy potřebujeme Váš souhlas k tomu, abychom mohli s daty provést to, co požadujete. Tím, že naší Službě umožníte spravovat Vaše data, nám udělujete celosvětová, nevýhradní, bezplatná práva je používat, kopírovat, distribuovat a tvořit z nich odvozená díla, abychom mohli technicky Službu provozovat. Musíte zajistit, že máte k udělení takového práva oprávnění.

Naše Služba zahrnuje kombinaci obsahu tvořeného námi, třetími stranami nebo našimi uživateli. Některé publikované materiály, mimo jiné včetně, psaného obsahu, fotografií, obrázků, ilustrací, známek, log jsou chráněny našimi autorskými právy (copyright) nebo právy k průmyslovému vlastnictví (například obchodní známky) nebo takovými právy třetích stran nebo Vaší osoby. Vaše právo využívat Službu je podmíněno Vaším souhlasem respektovat práva k duševnímu vlastnictví ostatních osob. Zároveň souhlasíte, že bez předchozího písemného souhlasu příslušné třetí strany nebudete zasílat nebo na Službě zveřejňovat jakýkoliv materiál chráněný autorskými právy, ochranné známky nebo informace, k nimž má vlastnická práva jakákoliv třetí strana.

Podmínky užití

Souhlasíte s tím, že nebudete nahrávat, zveřejňovat, zasílat elektronickou poštou nebo jinak šířit jakékoliv počítačové postupy, soubory nebo programy, jejichž cílem je narušit, zničit nebo omezit funkčnost kteréhokoliv počítačového softwaru nebo hardwaru či telekomunikačního zařízení; zasahovat nebo narušovat naši Službu nebo sítě propojené s naší webovou stránkou nebo prostřednictvím užívání naší Služby nebo porušovat jakékoliv požadavky, postupy, zásady nebo nařízení sítí propojených s naší webovou stránkou či prostřednictvím užívání naší Služby nebo jinak zasahovat do Služby, a to jakýmkoliv způsobem, včetně užití JavaScript, ActiveX nebo jiného kódování; provádět jakékoliv akce, které představují nepřiměřenou a neúměrně velkou zátěž pro naši infrastrukturu; kopírovat, reprodukovat, měnit, upravovat nebo veřejně zobrazovat kterékoliv informace, které jsou zobrazené ve Službě (vyjma Vašeho uživatelského obsahu) nebo vytvářet odvozená díla od našich webových stránek (jiná než odvozená z Vašeho uživatelského obsahu), v rozsahu, který by představoval zásah do autorských práv nebo jinak porušoval práva duševního vlastnictví společnosti Integromat nebo jakékoliv třetí strany, s výjimkou případů, kdy máte předchozí písemný souhlas společnosti Integromat nebo příslušné třetí strany.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat jakoukoliv část Služby bez výslovného souhlasu společnosti Integromat.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služba je poskytována „tak, jak je“ a společnost Integromat, její partneři, dodavatelé a prodejci se výslovně zříkají všech záruk jakéhokoliv druhu, vyjádřených nebo dovozených včetně, bez omezení, jakýchkoliv záruk týkajících se obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, záruky neporušení nebo záruky úschovy Vašich dat na serverech společnosti Integromat. Společnost Integromat, její partneři, dodavatelé a prodejci neposkytují žádné záruky ani nečiní žádné prohlášení týkající se výsledků získaných užíváním této Služby, zabezpečení Služby nebo záruky, že Služba splní jakékoliv požadavky uživatele. Využívání služby je zcela na Vaše vlastní riziko. Budete výhradně zodpovědní za jakoukoliv škodu, která Vám bude způsobena v důsledku užívání Služby. Nesete celé riziko vzniklé užíváním, zabezpečením nebo výkonem Služby. Žádná ústní nebo písemná informace nebo rada poskytnutá společností Integromat nebo jejími autorizovanými zástupci nevytváří záruku nebo jakýmkoliv způsobem nerozšiřuje rozsah závazků společnosti Integromat. Bez omezení výše uvedeného, Služba není určena či licencována k použití v hazardních prostředích, vyžadujících kontroly bezpečnosti při poruše, včetně a nevýlučně k provozování jaderných zařízení, leteckých navigačních/komunikačních systémů, systémů kontroly letecké dopravy a systémů podpory života nebo zbraňových systémů. Aniž je omezena obecná platnost výše uvedeného, společnost Integromat, její partneři, dodavatelé a prodejci výslovně odmítají veškeré výslovné nebo předpokládané záruky, týkající se vhodnosti pro takový účel.

Registrace

Abyste mohli Službu používat, musíte mít platný účet. Pro získání účtu u Služby nám musíte poskytnout e-mailovou adresu a další informace ("Registrační údaje"). Vaší odpovědností je zachovávat důvěrnost přístupových dat k Vašemu účtu a jste plně zodpovědní za všechny aktivity, které se odehrávají pod Vaším účtem. Souhlasíte s tím, že budete společnost Integromat neprodleně informovat o jakémkoliv neoprávněném užití Vašeho účtu nebo jakémkoliv porušení zabezpečení a zajistíte, abyste se na konci každé relace odhlásili ze svého účtu. Společnost Integromat nemůže být zodpovědná a neponese zodpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody vyplývající z Vašeho nedodržení této části. S ohledem na Vaše používání Služby, souhlasíte, že poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a kompletní informace o Vás, podle pokynů v registračním formuláři Služby, a budete udržovat a neprodleně aktualizovat registrační údaje, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Společnost Integromat nemá žádnou povinnost ověřovat tyto informace. Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo nekompletní nebo když bude mít společnost Integromat rozumné důvody se domnívat, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo nekompletní, společnost Integromat má právo Váš účet pozastavit nebo ukončit a odmítnout veškeré současné či budoucí použití Služby. Užíváním Služby (a registrací účtu u Služby) prohlašujete a ručíte za to, že jste ve věku alespoň 18 let nebo máte souhlas rodičů či zákonného zástupce. Osoby mladší 18 let nesmí Službu využívat. Společnost Integromat může dle svého uvážení odmítnout nabízet Službu kterékoliv osobě nebo subjektu a kdykoliv změnit kritéria odmítnutí poskytování Služby. Jste výhradně zodpovědní za to, že zajistíte, že tyto Podmínky poskytování Služby jsou v souladu se všemi právními a správními předpisy a pravidly, které se na Vás vztahují a přístupová práva ke Službě se ruší tam, kde jsou tyto Podmínky poskytování Služby nebo používání Služby zakázané nebo v rozsahu, v jakém je nabízení, prodej nebo poskytování Služby v rozporu s příslušnými právními a správními předpisy a pravidly.

Není povoleno registrovat si více než jeden Free účet. Jinak řečeno, zakazujeme registraci více než jednoho Free účtu jedním uživatelem. Bez předchozího varování smažeme všechny účty spojené s uživatelem, který si zaregistruje více než jeden účet.

Fakturace a platební podmínky

Základní účet ("Laboratoř") Integromatu je zdarma. Pokud byste však chtěli využívat více funkcionalit, můžete přejít na Placené předplatné. Pokud se rozhodnete pro Placené předplatné, budete platit společnosti Integromat poplatky. Více informací o výši poplatků najdete vždy v aktuálním ceníku. V případě výběru Placeného předplatného poskytnete společnosti Integromat potřebné údaje pro fakturaci ("Fakturační údaje"). Placené předplatné je možné hradit pouze platební kartou a to formou měsíčního nebo ročního poplatku. V určitých případech můžeme uživatelům z některých zemí nabídnout možnost platby bankovním převodem. Pokud o tuto možnost máte zájem, prosím kontaktujte nás.

Pokud si vyberete Placené předplatné, musíte nám poskytnout aktuální, kompletní a přesné fakturační údaje. Musíte neprodleně aktualizovat všechny fakturační údaje, aby byly informace o účtu aktuální, úplné a přesné (například změna fakturační adresy, čísla kreditní karty nebo data expirace kreditní karty) a musíte bezodkladně společnost Integromat informovat, pokud dojde ke změně vašeho způsobu platby (například, v důsledku ztráty nebo krádeže) nebo pokud se dozvíte o možném porušení bezpečnosti, jako je neoprávněné vyzrazení nebo užití Vašeho jména nebo hesla. Neposkytnete-li nám některou z výše uvedených informací, souhlasíte s tím, že společnost Integromat Vám může i nadále účtovat použití placeného předplatného na základě Vašich fakturačních údajů, pokud Vaše Placené předplatné neukončíte v souladu s touto Smlouvou.

Pokud zvolíte měsíční poplatek, bude Vám každý měsíc automaticky účtován na vrub platební karty, kterou jste zadali při první platbě. Souhlasíte s tím, že společnost Integromat Vám může účtovat na vrub Vaší platební karty všechny dlužné částky za Váš účet a to na měsíční bázi nebo při zrušení účtu. Pokud zvolíte roční poplatek, bude Vám každý rok v den, kdy jste ho původně kupovali, automaticky účtován na vrub platební karty, kterou jste zadali při první platbě. Souhlasíte s tím, že pokud účet nezrušíte, společnost Integromat Vám může na roční bázi účtovat na vrub Vaší platební karty všechny dlužné částky za Váš účet.

Kdykoliv se můžete rozhodnout Vaše Placené předplatné zrušit nebo jej změnit na jiné Placené předplatné dle aktuálního ceníku. V případě zrušení Vám na konci předplacené doby (měsíc nebo rok) nebudeme dále účtovat poplatek a Váš účet bude pozastaven. V případě změny Placeného předplatného na jiné Placené předplatné Vám převedeme zaplacené a nevyčerpané operace a data na Váš nový typ účtu a okamžikem této změny Vám naúčtujeme poplatek dle zvoleného Placeného předplatného.

Společnost Integromat si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího upozornění, ale vynasnaží se Vám změnu s dostatečným předstihem oznámit prostřednictvím webové stránky společnosti Integromat a/nebo elektronickou poštou. Souhlasíte, že pokud nastane situace, že společnost Integromat nebude moci vybrat dlužné poplatky za Váš účet prostřednictvím Vašich předplacených poplatků, společnost Integromat může učinit jakékoliv další kroky, které považuje za nezbytné, aby z Vás vymohla tyto poplatky a ponesete všechny náklady a výdaje, které vzniknou společnosti Integromat v souvislosti s vymáháním, včetně poplatků za exekuci, soudních výloh a nákladů právního zastoupení.

V případě prodlení se zaplacením poplatků, Vám společnost Integromat znemožní přístup k funkcionalitám poskytovaným v rámci Placeného předplatného. Společnost Integromat může podle svého vlastního uvážení kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu Službu ukončit nebo pozastavit či ukončit Váš účet. Pokud dojde k pozastavení nebo ukončení, bude Váš účet deaktivován a nebudete mít přístup k Vašemu účtu, jakýmkoliv souborům či jinému obsahu na Vašem účtu a společnost Integromat může Váš uživatelský obsah vymazat. V případě ukončení může společnost Integromat odstranit veřejnou webovou adresu Vašeho účtu a dle svého vlastního uvážení ji relokovat.

Pokud ukončíte/zrušíte svůj účet a požádáte, abychom smazali veškerý obsah a soubory na Vašem účtu, vyvineme veškeré rozumné úsilí, abychom tak učinili.

Poplatky jsou ve všech případech nevratné s výjimkou situací, kdy je tak vyžadováno příslušnými platnými právními předpisy. Pokud se však domníváte, že by Vám poplatky měly být vráceny, dejte nám vědět.

Kupóny

Kupón je forma bonusu, který od nás můžete získat při promo akcích nebo jiných událostech. Každý Kupón má uvedeno, co jeho využitím získáte, a obsahuje unikátní kód a dobu platnosti. Každý Kupón je použitelný jen jednou a to v rámci své platnosti.

Kupón na Placené předplatné zdarma můžete využít jen u svého Základního účtu ("Laboratoř") a vyzkoušet si tak všechny možnosti Placeného předplatného. Kupón na Placené předplatné zdarma nelze využít u placeného účtu.

Kupón na Extra operace a data můžete využít u jakéhokoliv typu účtu.

Apps a Platforma pro vývojáře

Apps, vytvořené v naší Platformě pro vývojáře, podléhají všem ustanovením těchto Podmínek poskytování Služby. Pokud se rozhodnete využít Platformu pro vývojáře pro vytvoření a připojení nějaké služby nebo aplikace třetí strany ("Apps"), dáváte nám tímto veškerá práva, opravňující nás tento obsah upravovat, distribuovat nebo s ním jakkoliv jinak nakládat. Vyhrazujeme si právo na odmítnutí, úpravu nebo omezení daného obsahu.

Obecná ustanovení

Souhlasíte, že společnost Integromat nenese jakoukoliv odpovědnost za vymazání, neuložení nebo nepřenesení jakéhokoliv uživatelského obsahu a ostatní komunikaci spravovanou prostřednictvím Služby. Berete na vědomí, že společnost Integromat může stanovit obecné postupy a omezení týkající se používání Služby a může tyto postupy a omezení průběžně měnit. Společnost Integromat si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoliv, s předchozím upozorněním či bez něj, zavést limity užívání Služby. Berete na vědomí, že si vyhrazujeme právo odhlásit nebo smazat uživatele, kteří jsou delší dobu neaktivní.

Společnost Integromat si vyhrazuje právo Službu nebo její část průběžně kdykoliv změnit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, a to s upozorněním či bez něj, ať už bylo učiněno kdykoliv. Souhlasíte s tím, že společnost Integromat nenese odpovědnost vůči Vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoliv změny, pozastavení, zrušení či přerušení Služby.

V žádném případě nenese společnost Integromat ani její partneři, dodavatelé nebo prodejci odpovědnost za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody v jakékoli podobě (včetně a bez omezení, škody ze ztrát zisku z podnikání, z přerušení podnikání, ze ztrát podnikatelských informací nebo jakékoli jiné finanční ztráty nebo škody), k nimž dojde v souvislosti s používáním nebo nemožností používat Službu, poskytnutím nebo neposkytnutím služeb technické nebo jiné podpory, ať už vyplývají z protiprávního jednání (včetně nedbalosti), smluvního vztahu nebo kterékoliv jiné právní teorie, i když byl provozovatel upozorněn na možnost vzniku takových škod. V každém případě, maximální kumulativní odpovědnost společnosti Integromat, jejich partnerů, dodavatelů a prodejců, a Vaše výhradní nápravné opatření za nároky, vyplývající nebo související s touto Smlouvou, bude omezeno na částku, kterou skutečně za Službu (pokud vůbec) zaplatíte v průběhu předchozích dvanácti (12) měsíců.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva, která obsahuje naše Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky zpracování osobních údajů, tvoří celou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazuje a ruší všechny dřívější nebo současné, ústní či písemné smlouvy, prohlášení, stanoviska a záměry stran v souvislosti s předmětem této Smlouvy.

V případě, že bude jakékoli ustanovení této Smlouvy považováno za nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoliv důvodu nevynutitelné, bude takové ustanovení považováno za oddělené od ostatních podmínek a nebude mít vliv na platnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení.

Případné opomenutí společnosti Integromat trvat na striktním plnění kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nebude považováno za zřeknutí se práva společnosti Integromatu následně vymáhat taková ustanovení nebo jakékoliv jiná ustanovení této Smlouvy. Žádné zřeknutí se práva vyplývajícího z této Smlouvy nebude platné, pokud nebude stvrzeno písemně.

Jakákoli práva zde výslovně neudělená jsou vyhrazena.

Veškerá oznámení a jiná korespondence vyplývající ze Smlouvy musí být společnosti Integromat zaslána na následující elektronickou adresu zřízenou za tímto účelem: info@integromat.com

Konec Smlouvy. Poslední revize: 17. května, 2018.

Ohodnoťte tento článek: