Spouštěče

RSS

Sledovat články

Spustí se, pokud byl publikován nový článek.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

RSS

Načíst články

Načte články ze zadané adresy

Integrujte EET, RSS s těmito službami